Правила на играта – конкурс „Най-личната овца на Фермата“

I. Организатор

Организатор на Играта - кокурс е „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда на НДК (наричано по-долу „Организатор“).

II. Продължителност (период) на Играта - конкурс

Играта - конкурс стартира в 10:00 часа на 30.11.2020 г. и продължава до 22:40 часа на 12.12.2020 г. („срок на Играта - конкурс“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

Играта - конкурс се провежда на територията на Република България на фейсбук страницата на телевизионното предаване „Фермата“: facebook.com/fermata.btv

В Играта - конкурс могат да участват всички физически лица, които имат личен профил във Фейсбук и участват в Играта - конкурс чрез него.

На 30.11.2020г. в 10:00 на фейсбук страницата на предаването „Фермата “ ще бъдат публикувани три различни снимки - на овце в един пост.

Всеки желаещ да участва в Играта - конкурс, следва да хареса чрез бутона за „харесване“ ( “like”) в срока на играта - конкурс,снимката на своят фаворит - овца в играта - конкурса. Чрез натискане на бутона за харесване, лицето автоматично става участник в Играта - конкурс и участва в тегленето на наградите. Всеки участник, харесал поне една от снимките, участва за тегленето на наградата само веднъж, независимо дали фаворитът, за когото е гласувал е спечелил в играта - конкурс

Печелившите участници в Играта - конкурс, общо трима на брой, ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез томбола.

IV. Награди

Ще бъдат изтеглени трима победители и всеки победител ще получи по един промо пакет на „Фермата“. Всеки промо пакет съдържа по 2 бр. „Алманах: Традиции и празници на българите.“

Наградите в Играта - конкурс са осигурени от „БТВ Медиа Груп“ ЕАД и се предоставят и изпращат от от „БТВ Медиа Груп“ ЕАД.

V. Теглене на наградата, обявяване на печелившия и получаване на наградата
Тегленето на наградите ще бъде извършено от представители на Организатора. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, харесали поне една от трите снимки в играта - конкурс.

Печелившите участници ще бъдат обявени на 14.12.2020 на фейсбук страницата на телевизионното предаване „Фермата“: facebook.com/fermata.btv

Във фейсбук страницата на предаването „ Фермата “ще бъдат обявени печелившите, чрез изписване на фейсбук профила, с който същите са участвали в Играта - конкурс.

За да получат наградите си, печелившите участници следва да изпратят на Организатора своите две имена, адрес и телефонен номер за връзка, чрез лично съобщение от фейсбук профила, с който са участвали и спечелили в Играта - конкурс, до фейсбук страницата на предаването “Фермата” до 18:00 ч. на 20.12.2020г. В случай че печеливш участник е лице под 18-годишна възраст, същото следва да укаже това на Организатора.

Впоследствие, представител на Организатора ще се свърже с всеки от печелившите участници, за уточняване начина на получаване на наградата.

В случай че до 18:00 ч. на 20.12.2020г. даден печеливш участник не изпрати съобщение до Организатора се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, невалиден/неточен фейсбук профил, предоставяне на неточни данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, касаещи конкретен печеливш или причини, извън Организатора.
Наградите не могат да се заменят за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

VI. Други условия

Участник, който в подаден отговор или по друг начин публикува на фейсбук страницата на предаването “Фермата” материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта - конкурс и/или лишен от спечелената награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

С участието си в Играта - конкурс, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта - конкурс съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта – конкурс и предоставяни на трети лица във връзка и за целите на получаване и предоставянето на наградата от печелившия участник, за срока на предоставяне и получаване на наградата.

С участието си в Играта - конкурс чрез харесване на поне една от снимките в играта - конкурса се счита, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила. При участие на непълнолетно лице, е необходимо и съгласието на негов родител или настойник. В случай на участие на лице под 14-годишна възраст, участието следва да се извърши от родител или настойник на същото.

Право на участие в Играта - конкурс нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта - конкурс, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

Настоящите правила се публикуват на сайта на на предаването “Фермата”: https://fermata.btv.bg/ , като „БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта - конкурс, като задължително уведомява последователите на фейсбук страницата на предаването “Фермата” за промените. Промените влизат в сила от публикуването им.

Новини
  • Последни
  • Най-четени