Играй и спечели с "Фермата" - правила на играта във Фейсбук

Запознайте се с пълните правила на играта

За да спечелите комплект от 1 брой алманах, 1 брой ФЕРМАстична книжка и 1 брой тениска от "Фермата" следете Фейсбук страницата на шоуто. Тук са пълните правила.

 

Правила на играта “ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ С ФЕРМАТА!”

I. Организатор
Организатор на Играта е „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда на НДК (наричано по-долу „Организатор“).

II. Продължителност (период) на Играта
Играта стартира в 15:30 часа на 02.11.2020 г. и продължава до 18:00 часа на 15.11.2020 г. („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта
Играта се провежда на територията на Република България на фейсбук страницата на телевизионното предаване „Фермата“: facebook.com/fermata.btv 
В Играта могат да участват всички физически лица, които имат личен профил във Фейсбук и участват в Играта чрез него.
В рамките на посочения по-горе срок на Играта, на фейсбук страницата на предаването „Фермата “ ще бъдат публикувани два поста, които съдържат по един въпрос.

Всеки от въпросите има по един верен отговор сред изброените. Всеки желаещ да участва в Играта, следва да отговори в срока на играта, чрез публикуване на коментар с отговор под поста на един или и на двата въпроса. Ако отговорът му на поне един от въпросите е верен, той автоматично става участник в Играта и участва в тегленето на наградите. Отговори на въпроса, направени след изтичането на предвидения срок на играта, не участват за тегленето на наградите. Всеки участник, отговорил вярно на поне един от въпросите, участва за тегленето на наградата веднъж, независимо от броя на отговорите, които е дал на някои от въпросите.

Печелившите участници в Играта, общо десет на брой, ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез томбола.

IV. Награди
Ще бъдат изтеглени десет победители и всеки победител ще получи по един промо пакет на „Фермата“. Всеки промо пакет съдържа по 1 бр. Алманах, 1 брой ФЕРМАстична книжка и 1 брой тениска.

Наградите в Играта са осигурени от „БТВ Медиа Груп“ ЕАД и се предоставят и изпращат от „БУКТРЕЙДИНГ АК” ЕООД.

V. Теглене на наградата, обявяване на печелившия и получаване на наградата
Тегленето на наградите ще бъде извършено от представители на Организатора. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, отговорили правилно на поне един от двата въпроса. Всеки участник, отговорил вярно на поне един въпросите, и изтеглен за победил може да спечели една награда, независимо от това колко пъти е публикувал отговор на въпрос.

Печелившите участници ще бъдат обявени на 16.11.2020 на фейсбук страницата на телевизионното предаване „Фермата“: facebook.com/fermata.btv

Във фейсбук страницата на предаването „ Фермата “ще бъдат обявени печелившите, чрез изписване на фейсбук профила, с който същите са участвали в Играта.
За да получат наградите си, печелившите участници следва да изпратят на Организатора своите две имена, адрес и телефонен номер за връзка, чрез лично съобщение от фейсбук профила, с който са участвали и спечелили в Играта, до фейсбук страницата на предаването “Фермата” до 18:00 ч. на 23.11.2020г. В случай че печеливш участник е лице под 18-годишна възраст, същото следва да укаже това на Организатора.

Впоследствие, представител на Организатора ще се свърже с всеки от печелившите участници, за уточняване начина на получаване на наградата.

В случай че до 18:00 ч. на 23.11.2020 г. даден печеливш участник не изпрати съобщение до Организатора се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, невалиден/неточен фейсбук профил, предоставяне на неточни данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, касаещи конкретен печеливш или причини, извън Организатора.
Наградите не могат да се заменят за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

VI. Други условия
Участник, който в подаден отговор или по друг начин публикува на фейсбук страницата на предаването “Фермата” материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелената награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.
С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта и предоставяни на трети лица във връзка и за целите на получаване ипредоставянето на наградата от печелившия участник, за срока на предоставяне и получаване на наградата.

С участието си в Играта чрез отговор на зададен въпрос се счита, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила. При участие на непълнолетно лице, е необходимо и съгласието на негов родител или настойник. В случай на участие на лице под 14-годишна възраст, участието следва да се извърши от родител или настойник на същото.

Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

Настоящите правила се публикуват на фейсбук страницата на предаването “Фермата”, като „БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта, като задължително уведомява последователите на фейсбук страницата на предаването “Фермата” за промените. Промените влизат в сила от публикуването им.

Новини
  • Последни
  • Най-четени